::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Fylkesfuglen i Hordaland

Hvitryggspett Dendrocopos leucotos er fylkesfuglen i Hordaland. For å finne en fylkesfugl ble det for noen år siden nominert noen arter av NOF Hordaland og presentert i gjennom aviser og Vestlandsrevyen. Valget av Hvitryggspett ble gjort i en åpen avstemming der alle kunne delta. Hordaland har faktisk den største og tetteste bestanden i Norge av denne sårbare arten.

Hvitryggspett - White-backed Woodpecker
Fylkesfuglen i Hordaland - hvitryggspett. Foto: Frode Falkenberg | Flere bilder

Hvitryggspetten er oppført på den norske rødlisten over truete arter. Norge har en estimert hekkebestand på ca 1700 par (Stenberg 2001). Dette er over 90 prosent av den fennoskandiske bestanden. Av denne hekkebestanden er anslagsvis 300 til 400 par hjemmehørende i Hordaland. Dette betyr at den er vidt utbredt og registrert i de fleste kommunene, men hovedutbredelsen er i de bratte løvrike fjordliene. I kystregionen synes bestanden å være mer glissen, men den hekker også i furuskogen i ytre Sunhordaland. Informasjon om forekomsten er mangelfull i mange av kommunene fordi den har en utrolig evne til å skjule seg og gir svært lite lyd i fra seg. Den holder også ofte til i de mest utilgjengelige delene av terrenget.

Hvitryggspetten er standfugl og de voksne fuglene holder seg i hekkeområdet året rundt og normalt hele livet. Den er en næringsspesiallist som hele året er avhengig av å finne treborende insekter i døde og døende trær. Typiske spor er hakkehull (gjerne rektangulære) i den nederste delen av treet.

Fra februar og ut april markerer den sitt revir med å tromme på tørre greiner. Begge kjønnene trommer. Erfaringen er at den trommer mest på solrike varme dager i denne tiden. Som reirtre foretrekker den osp, hvis dette er tilgjengelig. Reirtreet står vanligvis åpent på en solrik plass. Eggleggingen forgår i månedskiftet april/mai. Rugetiden er bare 11 dager og ungene forlater reiret normalt i begynnelsen av juni.

Indre Hardanger lokallag har i årene 2000 og 2001 undersøkt bestanden av Hvitryggspett i Ullensvang Herad langs Sørfjorden. Her er det funnet hele 0,5 par per km2. Dette er den høyeste kjente tetthet fra Fennoskandia i vår tid. Årsaken til den høye tettheten er trolig optimale forhold med mye løvskog som blir utsatt for ras i de bratte liene. Milde vintrer med lite snø betyr sikkert også mye.


www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland