::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Tjeldstø i Øygarden kommune

Siste nytt fra Tjeldstø

Utsikt fra utkikksbua på Tjeldstømarkene 14. april 2002. 
Foto © Frode Falkenberg Tjeldstømarken våtmarkreservat ligger like ved Fv. 229, sørvest for Stureanlegget i Øygarden kommune, ca 45 min fra Bergen sentrum. Det ca 2,5 kvadratkilometer store våtmarken med sin flate topografi, veksler mellom lynghei, småvann og myrer, men også de to større vannene Rote- og Husvatnet. De dominerende plantearter i området er elvesnelle, paddesiv, gul og hvit nøkkelrose, bukkeblad og sumpsivaks. Flere av de små vannene er dannet ved uttak av torv. Området har viktige funksjoner som hekkebiotop, rasteplass under vår og høst og overvintringsområde. Båtreise var eneste mulighet til å besøke Tjeldstømarka fram til 1986 da Rongesundbrua ble bygget og fugleobservasjoner fra før denne tid er det derfor lite av. I dag har det kommet opp et fuglehus, som er plassert like ved veien. Her kan blandt annet gjess og ender observeres på kloss hold uten at fuglene forstyrres.

Hekkefugl
Det er registrert ca 138 fuglearter frem til 2001. Området har en god bestand av hekkende fugl. Det gjelder andefugl som stokkand, krikkand, brunnakke, toppand og siland. Fra de første hekkeforsøk av grågås som ble registrert i slutten av 1980-årene har det i 2001 blitt observert minimum 6 par med unger. Vadefugl som storspove, tjeld, rødstilk og enkeltbekkasin og måkefugl som gråmåke, svartbak og sildemåke pluss terner hekker alle i tilknytning til området. Hettemåke og tyvjo har også vært hekkende. Av uvanlige hekkefugler i våtmarken kan nevnes såerle, svartstrupe og tornskate langs veien mot Sture. Syngende rosenfink er også observert.

Trekktidene
Tjeldstømarken ligger i den ytre trekkleden langs Hordaland kyst og er viktig raste- og hvileplass vår og høst for mange arter, men spesielt for andefugl og vadere. Gressender som knekkand, snadderand og skjeand er sett flere ganger i trekktiden og svarthalespove og tundralo er også observert. Gråhegre er en annen flittig gjest i området. Andre arter som er observert er horndykker, myrhauk, sivhauk, kornkråke, svartkråke, sotsnipe, lappspove, stillits og lappspurv.

Vinter
Som vinterlokalitet for sangsvane er Tjeldstømarka en av de viktigste Hordaland. De første fuglene ble observert i begynnelsen av 70-årene og maks antall hittil er 79 ind. i februar 1991. Andre ender som kan observeres ved åpent vann er kvinand, toppand, bergand, siland, stokkand og taffeland. Måkene benytter også regelmessig området. Gåsearter som tundragås og kortnebbgås er også sett vinterstid.

Tjeldstømarka er med sin beliggenhet et interesessant fuglelokalitet hele året. Det blir dessverre altfor sjelden besøkt av fuglefolk til tross for forholdsvis kort vei fra Bergen. Det er lett tilgjengelig, er oversiktlig og kan anbefales på det beste.

  • Årsrapport 2003
  • Årsrapport 2004

  • www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland