::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Sandvin i Odda kommune

Sandvin ligger i sydenden av Sandvinvannet omtrent seks kilometer sør for Odda sentrum. Områdets størrelse er i underkant av en kvadratkilometer, og består av et elvedelta, gårder med aktivt jordbruk og noe skog. På begge sider av Sandvin er det bratte fjellsider. Topografien gjør at det i trekktidene lett stopper fugl både ute på gresslettene og i elvedeltaet ned mot sydenden av vannet. Sandvin er det området med størst variasjon i fuglelivet i Indre Hardanger.

 • Trekkfuglenes ankomst på Sandvin
 • Observasjoner fra Sandvin
 • Ornitologisk aktivitet
  Oversiktsbilde over Sandvin. Foto © Stig Tronvold Nesten hver helg i gjennom hele året er det noen fra Indre Hardanger lokallag på besøk. På hver tur blir det gått en noenlunde fast rute som tar ca 1,5 time. I trekktidene er det også folk på denne runden flere dager i uken. De siste årene har det vært opp i mot 100 besøksdager. Systematisk føring av lister og videre til årsrapporter har pågått siden midten på 1980 tallet. Det er registrert 160 arter i området.

  Årstider
  Mest fugl er det i trekktidene april-mai og august-oktober. I disse periodene er de beste dagene de mest gufne å være ute. Regnfulle dager er de desidert beste, spesielt når det har regnet en stund slik at åkrene blir så våte at det samler seg overvann og pytter.

  På vinteren er det mulig å se arter som sangsvane, kvinand, laksand, fossekall, meiser og pilfink (de siste årene). Enkelte år har det vært flokker med gråtrost, rødvingetrost og sisiker. Det har også vært overvintring av kortnebbgås. På våren er det mulig å se alle arter som trekker i indre strøk. Storlom har vært sett en rekke ganger i begynnelsen av mai, svartryggerle er sett mange år, vaderne er i antallsmessig få og ikke regelmessige, med unntak av vipe, tjeld, enkeltbekkasin, rødstilk, skogsnipe, gluttsnipe og strandsnipe. Gulsanger, hagesanger og munk er årlige gjester. På sommeren er det lite fugl i området. Noen par med vipe hekker i området og de siste årene har også fiskemåke hekket med noen par. Bergirisk er også regulær. I fjelltoppene over Sandvin kan en ofte se rovfugler som tårnfalk, dvergfalk, kongeørn og fjellvåk. På høsten kan hva som helst dukke igjen av de artene som trekker i indre strøk. Større flokker med linerle, heipiplerke, gråtrost, rødvingetrost og fiskemåke er ofte å finne ute på bøene.

  Sjeldenheter
  Mandarinand, knekkand, myrhauk, musvåk, åkerrikse, dverglo, svartterne, trelerke, amursvale, tartarpiplerke, hvitstrupenattergal (første funn i Norge) og gresshoppesanger.

  Tilgjengelighet og overnatting
  Når en kommer til enden av Sandvinvatnet fra Odda er det stor parkeringsplass på venstre side av veien med opplysningsskilt for ferjetrafikken over Hardangerfjorden. Det anbefales å gå derifra over broen og følge veiene ned i mellom bebyggelsen og oppover langs elva. Vi føler oss velkomne så lenger vi følger veiene. Det er ikke å anbefale å gå utenom disse, da er det umiddelbar konflikt med grunneierne. God tur!

  Skrevet av Ingvar Måge 01.01.2002 (oppdatert 12.01.2007)


  www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland