::hovedsiden ::observasjoner ::galleri ::nyheter ::sjeldenhetskomiteén
::lokaliteter ::mailingliste ::linker ::kontakt

Osterfjorden i Osterøy og Lindås kommuner

Av Alf Tore Mjøs | 15. mars 2002

Midtre deler av Osterfjorden er trolig det mest neglisjerte viktige fugleområdet i fylket. Riktig nok finnes fastboende fugleinteresserte i området slik at en del tross alt blir talt opp og registrert, men med flere besøk også fra tilreisende ville garantert mye spennende bli observert.

Foto © Ingvar Grastveit
Ansamlinger av kvinand Bucephala clangula kan komme opp i over tusen fugler om vinteren i Bjørsvika. Foto © Ingvar Grastveit.

Det viktigste området avgrenses på Lindåssiden av Leknes i vest og Bjørsvik i øst, og på Osterøysiden av utløpet av Fotlandsvågen i øst og Lonevågen i vest. De beste områdene er utvilsomt de relativt grunne buktene fra Leknes til Eikanger på Lindåssiden. Bjørsvik er en liten vik helt øst i området, der mellom 700 og 1200 kvinand og et par hundre toppand til tider samles ved et spillforutslipp fra et smoltanlegg.

Det er selvsagt disse mengdene med ender som gjør området til ett av de absolutt viktigste områdene for overvintrende fugl i Hordaland. På 80- og tidlig 90-tall lå store mengder kvinand og toppand mer spredt i fjordsystemet, mens de har samlet seg mer ved Bjørsvik de siste årene. Foruten store tall på toppand og kvinand finnes mindre mengder havelle (50+), sjøorre (ca. 20), svartand (fåtallig), bergand (trolig flere titalls, muligens opp mot 100), siland, ærfugl, laksand, lappfiskand (sjelden, men observert flere ganger), flere hundre stokkand, slengere av krikkand og brunnakke mm. Lommer forekommer også, opptil 3 ubestemte er observert på en enkelt tur i båt i området. Storskarv er vanlig i små antall. Havørn er vanlig forekommende, av andre arter som er observert fra båt kan nevnes kongeørn, hønsehauk, fjæreplytt, hvitryggspett mm.

Også på våren og sommeren kan sjøområdene by på interessante ting, f.eks. er både svartand og polarmåke observert ved Fylingsnes i juni. Mye fin skog dominert av furu (noen steder med bra innslag av eik) gjør Lindåssiden attraktiv som hekkeområde for skogstilknyttede arter, bl.a. hønsehauk, gråspett (og trolig hvitryggspett).

Det store problemet er å få oversikt, særlig over sjøarealene. Mye av Lindåssiden dekker man imidlertid over ved noen strategiske stopp langs veien, f.eks. har man god oversikt over over bukta mellom Leknes og Fyllingsnes i krysset der veien svinger av mot Fyllingsnes. Et teleskop er en nødvendighet for å få et godt utbytte. En avstikker ned til Bjørsvik er et "must" i vinterhalvåret. På Osterøysiden er det en mer kronglete adkomst, for det første må man over broa (ca. 50 kr. i bompenger) og deretter krysse hele øya over til Lonevåg/Hosanger/Fotlandsvåg. Fotlandsvågen er trolig den mest produktive med tanke på andefugl, men også grundtvannsområdene ved Knappen (utenfor Hosanger) kan ha store mengder andefugl. Det lønner seg å ha fokus på oppdrettsanleggene, disse trekker ofte til seg både ender og måker. Hvis man er i nærheten av Fotlandsvåg må man absolutt gjøre en avstikker opp til Herlandsvatnet, dette ligger noen få hundre meter opp i vassdraget som renner ut innerst i Fotlandsvågen. Sving opp en bratt bakke 40 meter vest for butikken, og man er der på ett minutt. Herlandsvatnet mottar oppvarmet vann fra et kraftverk, og har alltid åpne arealer vinterstid. Her finnes ofte en del toppender og en laksand eller tre, sangsvaner og kanadagjess er også høyaktuelle her.

  • Kart

    Sist oppdatert 12.01.2007


  • www.fuglar.no © Norsk Ornitologisk Forening avd. Hordaland